Algemene voorwaarden Minute2pitch

 

1. Uw relatie met Minute2pitch

1.1 Op uw gebruik van de website van Minute2pitch (hierna: de 'Website'), en op alle aan u door Minute2pitch op of vanaf of via de Website te leveren Minute2pitch producten, kanalen, software, data feeds en/of diensten, (hierna gezamenlijk: de 'Dienst'), zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Minute2pitch van toepassing. 'Minute2pitch'  betekent Minute2pitch, te Amsterdam. KvK: 55863779| BTW: NL215745681B01.

 

1.2 Uw juridische overeenkomst met Minute2pitch bestaat uit de in dit document neergelegde bepalingen, het privacybeleid en de gebruiksrichtlijnen van Minute2pitch (hierna gezamenlijk: de 'Voorwaarden').

1.3 De Voorwaarden vormen een in juridisch opzicht bindende overeenkomst tussen u en Minute2pitch in relatie tot uw gebruik van de Dienst. Het is van belang dat u even de tijd neemt om de Voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

1.4 De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Dienst, met inbegrip van die gebruikers die tevens Content, plaatsen naar de Dienst. Onder het begrip “Content” wordt mede begrepen tekst, computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen die u met gebruikmaking van de Dienst kan bekijken, waartoe u toegang kant verkrijgen of die u kunt plaatsen naar de Dienst.

2. Aanvaarding Voorwaarden

2.1 Om van de Dienst gebruik te maken, dient u eerst met de Voorwaarden akkoord te gaan. Het is u niet toegestaan om van de Dienst gebruik te maken, indien u de Voorwaarden niet aanvaardt.

2.2 U kunt de Voorwaarden aanvaarden door eenvoudigweg van de Dienst gebruik te gaan maken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Minute2pitch uw gebruik van de Dienst vanaf dat moment als aanvaarding van de Voorwaarden zal opvatten.

2.3 Het is u niet toegestaan om van de Dienst gebruik te maken en om de Voorwaarden te aanvaarden, indien: (a) u op grond van uw leeftijd niet bevoegd bent om een bindend contract met Minute2pitch aan te gaan; of (b) aan u - op grond van de wet van het land waarin u woonachtig bent of van waaruit u de Dienst benadert of gebruikt - de afname en/of het gebruik van de Dienst is ontzegd, dan wel het u in dat land anderszins juridisch verboden is om de Dienst af te nemen en/of te gebruiken.

2.4 U dient ten behoeve van uw administratie uw eigen exemplaar van de Voorwaarden uit te draaien of te bewaren.

3. Algemene beperkingen aan het gebruik

3.1 Minute2pitch verleent u bij deze toestemming om zich toegang te verstekken tot de Dienst en om deze te gebruiken op de hierna te vermelden expliciete voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat, indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van (uw verplichtingen onder) de Voorwaarden.

Het is u niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Minute2pitch op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website of de Dienst te verspreiden, met inbegrip van doch niet beperkt tot Content, tenzij Minute2pitch u door middel van de functionaliteit die wordt geboden door de Dienst, tot verspreiding in staat stelt.

Het is u niet toegestaan om enig gedeelte van de Website en/of een of meerdere Dienst te wijzigen of aan te passen.

Het is u niet toegestaan om - met behulp van andere technieken en/of middelen dan de videoplayback-pagina's van de Website zelf - Content te benaderen.

Het is u niet toegestaan om die beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Dienst of die andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen, die: (i) het gebruik of het kopiëren van Content belemmeren of beperken; of (ii) het gebruik van de Dienst of de via de Dienst toegankelijke content beperken.

Tenzij u Minute2pitch’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring heb verkregen, is het u niet toegestaan om ten behoeve van de volgende zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Dienst:

het verkopen van toegang tot de Dienst; en/of

het verkopen van advertenties, sponsor activiteiten of promoties geplaatst op of binnen de Dienst of Content;

het verkopen van advertenties, sponsor activiteiten of promoties op een pagina van een blog waar advertenties op worden getoond of website die Content bevat (verschaft via de Minute2pitch-Player of op andere wijze) tenzij andere content die niet is verkregen van Minute2pitch op dezelfde pagina te zien is en van voldoende waarde is om als basis te dienen voor dergelijke verkopen.

Niet-toegestaan zakelijk gebruik omvat niet: het plaatsen van een originele video naar Minute2pitch; het aanhouden van een origineel kanaal op de Website, teneinde zakelijke of artistieke activiteiten te promoten; het vertonen van Minute2pitch video’s via de Minute2pitch-Player of anderszins op een blog waar advertenties op worden getoond of website, onder toepassing van de advertentiebeperkingen; en enig gebruik dat uitdrukkelijk schriftelijk door Minute2pitch is goedgekeurd;

Indien u op uw website gebruikmaakt van de Minute2pitch-Player, dan dient u op de pagina's met de Minute2pitch-Player een opvallende link op te nemen die teruglinkt naar de Website, en is het u niet toegestaan om de Minute2pitch-Player op enigerlei wijze aan te passen of de functionaliteit daarvan te blokkeren.

Het is u niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van doch niet beperkt tot een robot, spider of off-line reader, waarmee via de Dienst over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van Minute2pitch worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.

Het is u toegestaan om Gebruikersvideo's te benaderen zoals bedoeld met behulp van en toegestaan op grond van de normale functionaliteit van de Dienst, of uitsluitend voor streaming, hetgeen de gelijktijdige digitale verzending betekent van het materiaal door Minute2pitch via internet naar een door een gebruiker middels internet toegepast apparaat, en wel op zodanige wijze dat de gegevens bedoeld zijn om realtime te bekijken en niet om (al dan niet permanent) door de gebruiker te worden gedownload, gekopieerd, opgeslagen of verder te worden verspreid.

Het is u niet toegestaan om Content te kopiëren, verspreiden, uit te zenden, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of anderszins te exploiteren voor enig ander doeleinde, zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Minute2pitch of van de licentiegevers van de Content.

3.2 U gaat ermee akkoord dat u te allen tijde gedurende uw gebruik van de Dienst alle overige bepalingen van de Voorwaarden van Minute2pitch in acht zult nemen.

3.3 Minute2pitch verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal. Minute2pitch behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

3.4 Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing erkent u en gaat u ermee akkoord dat Minute2pitch geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u de verlening aan u of aan de gebruikers in het algemeen van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten. Het is u te allen tijde toegestaan om niet meer van de Dienst gebruik te maken. Daarvan hoeft u Minute2pitch niet speciaal te verwittigen.

3.5 U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor (en dat Minute2pitch jegens u of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van uw verplichtingen ingevolge de Voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die Minute2pitch eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

4. Beleid inzake auteursrechten

4.1 Minute2pitch voert een duidelijk beleid inzake auteursrechten in relatie tot Content die inbreuk zou maken op het auteursrecht van derden.

Melding van een inbreuk op het auteursrecht

Als u een inbreuk op het auteursrecht bij ons wilt melden, moet u ons een schriftelijke verklaring sturen waarin de volgende gegevens staan en die de volgende indeling heeft.

Neem er een alinea in op waarin u verklaart dat u een video op Minute2pitch bent tegengekomen die naar uw mening inbreuk maakt op uw auteursrecht. Geef ook aan voor welk land dit auteursrecht geldt.

Vermeld de titel van de betreffende video en de volledige URL voor de afspeelpagina van de video.

Licht toe op welke manier deze video inbreuk maakt op uw auteursrecht

Duid het soort materiaal aan en vermeld details over het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan je de rechten hebt, en waarop volgens u inbreuk is gemaakt.

Vermeld uw contactgegevens

Neem de volgende verklaring op: 'Ik ben oprecht van mening dat voor het gebruik van het door auteursrecht beschermde materiaal, zoals hierboven beschreven, geen toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht en dat het gebruik ervan volgens de wet niet is toegestaan.'

Ik verklaar dat de informatie in deze kennisgeving correct is en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of dat ik juridisch over het exclusieve recht beschik om een inbreukprocedure te starten over het gebruik ervan.

Onderteken de verklaring. Als u de verklaring per e-mail verstuurt, wordt een gescande fysieke handtekening of een geldige elektronische handtekening geaccepteerd.

Elke persoon die bewust doet alsof materiaal of activiteiten per ongeluk of onterecht zijn verwijderd of uitgeschakeld is mogelijk wettelijk aansprakelijk voor alle schade.

5. Door u Geplaatste Content

5.1 Als houder van een Minute2pitch-account kunt u Content plaatsen. U begrijpt dat Minute2pitch, ongeacht of dergelijke Content wordt gepubliceerd, geen geheimhouding met betrekking tot die Content garandeert.

5.2 U behoudt al uw eigendomsrechten in de Content, doch u dient Minute2pitch en de andere gebruikers van de Dienst beperkte licentierechten te verlenen.

5.3 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor de door u geplaatste Content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. Minute2pitch onderschrijft Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband Content af.

5.4 U verklaart en garandeert dat u over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemming en toestemming beschikt om Minute2pitch in staat te stellen om ten behoeve van de verlening van de Dienst gebruik te maken van de door u Geplaatste Content en om anderszins op de door de Dienst en de Voorwaarden beoogde wijze van de door u Geplaatste Content gebruik te maken.

5.5 U gaat ermee akkoord dat uw gedragingen op de Website zullen voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wetten en regelgeving.

5.6 U gaat ermee akkoord dat u geen Content op de Website zult plaatsen of naar de Website zult uploaden met een inhoud die u in het land waarin u woonachtig bent niet in bezit mag hebben of die Minute2pitch in verband met de verlening van de Dienst niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.

5.7 U gaat ermee akkoord dat Content die u op de Website hebt geplaatst, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van privacy- en/of publiciteitsrechten) zal bevatten, tenzij u over een officiële licentie of officiële toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent om het materiaal in kwestie op de Website te plaatsen en om Minute2pitch de hierna bedoelde licentie te verlenen.

5.8 In het geval dat Minute2pitch wetenschap verkrijgt van een mogelijke inbreuk op deze Voorwaarden behoudt Minute2pitch zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of de Content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan dergelijke door Gebruikers Geplaatste Content verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker voor het plaatsen van Content die in strijd is met de onderhavige voorwaarden, beëindigen.

5.9 U begrijpt en erkent verder dat u bij het gebruik van de Dienst eventueel kunt worden blootgesteld aan Content die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor u is. U gaat ermee akkoord om afstand te doen van, en u doet bij deze afstand van, alle juridische of andere rechten of (rechts)middelen waarover u (eventueel) met betrekking tot die door Content jegens Minute2pitch beschikt.

 

 

 

 

 

 

6. Door u in licentie te geven rechten

6.1 Wanneer u Content naar de Dienst uploadt of die Content daarbinnen plaatst, dan verleent u:

Minute2pitch een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de verlening van de Dienst en anderszins in verband met het aanbieden van de Dienst en de ondernemingsactiviteiten van Minute2pitch, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Dienst (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats [en via welke mediakanalen] dan ook; alsmede

iedere gebruiker van de Dienst een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Dienst toegang verschaffen tot de door u Geplaatste Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Dienst en ingevolge de Voorwaarden is toegestaan.

6.2 De bovenbedoelde door u met betrekking tot Gebruikersvideo's verleende licenties vervallen, als u uw Gebruikersvideo's van de Website verwijdert. De bovenbedoelde door u met betrekking tot Opmerkingen van Gebruikers verleende licenties zijn eeuwigdurend en onherroepelijk, doch laten anderszins uw eigendomsrechten, die door u worden behouden onverlet.

7. Content van Minute2pitch op de Website

7.1 Met uitzondering van de door u geplaatste Content behoort alle overige Content binnen de Dienst, met inbegrip van doch niet beperkt tot tekst, software, scripts, grafische onderdelen, foto's, geluid, muziek, video's en interactieve opties op de Website, in eigendom of krachtens licentie toe aan Minute2pitch. Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele-eigendomsrechten op Content die niet door u is geplaatst behoren toe aan Minute2pitch dan wel aan haar licentiegevers. De in de Content van Minute2pitch voorkomende handels- en/of dienstmerken van derden betreffen de handels- en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren. Dergelijke Content mag - zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Minute2pitch dan wel, indien van toepassing, haar licentiegevers - voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. Minute2pitch behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot hun Content zijn verleend.

8. Links vanaf Minute2pitch

8.1 In de Dienst kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Minute2pitch toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. Minute2pitch heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.

8.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat Minute2pitch niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

8.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat Minute2pitch niet aansprakelijk is voor de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

9. Het beëindigen van uw relatie met Minute2pitch

9.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door u of Minute2pitch zoals hierna vermeld worden beëindigd.

9.2 Het is Minute2pitch te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met u te beëindigen, indien:

u een bepaling van de Voorwaarden niet bent nagekomen (dan wel zich heeft gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens of in staat bent om de Voorwaarden na te leven);

Minute2pitch daartoe op grond van de wet verplicht is;

9.3 Minute2pitch is gerechtigd haar juridische overeenkomst met u te beëindigen indien:

Minute2pitch ertoe overgaat om geen Dienst meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin u woonachtig bent of van waaruit u van de Dienst gebruikmaakt; of de verlening van de Dienst aan u door Minute2pitch, naar de mening van Minute2pitch, niet langer commercieel haalbaar is en Minute2pitch, waar mogelijk, redelijke kennisgeving geven van een dergelijke beëindiging.

9.4 De beëindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan u en Minute2pitch hebben geprofiteerd, waaraan u en Minute2pitch onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven.

10. Uitsluiting van garanties

10.1 Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar u als consument te allen tijde recht op heeft en die u niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.

10.2 De Dienst worden verleend in de toestand waarin deze zich bevinden. Minute2pitch geeft met betrekking daartoe aan u geen enkele garantie of conformiteit af.

10.3 Met name verklaart of garandeert Minute2pitch jegens u niet dat:

10.4 Op de Dienst zijn geen voorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing, behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn neergelegd.

11. Aansprakelijkheidsbeperking

11.1 Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Minute2pitch voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van Minute2pitch.

11.2 Behoudens de algemene, hierboven neergelegde bepaling is Minute2pitch niet jegens u aansprakelijk voor:

11.3 De in lid 13.2 hierboven jegens u neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van Minute2pitch gelden ongeacht of Minute2pitch van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

 

 

12. Algemene juridische bepalingen

12.1 De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en Minute2pitch, zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen u en Minute2pitch in relatie tot de Dienst volledig.

12.2 U gaat ermee akkoord dat het Minute2pitch is toegestaan om kennisgevingen aan u te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Voorwaarden, en wel per e-mail, gewone post dan wel het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst.

12.3 U gaat ermee akkoord dat, indien Minute2pitch een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover Minute2pitch op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van Minute2pitch, en dat die rechten of (rechts)middelen Minute2pitch nog steeds ter beschikking staan.

12.4 Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.

12.5 U erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van het concern waarvan Minute2pitch deel uitmaakt, derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden is, en dat dergelijke andere vennootschappen het recht zullen hebben om die Voorwaarden direct te handhaven en daarop direct een beroep te doen die hen een aanspraak (dan wel rechten) toekennen. Verder zal geen enkele andere persoon of vennootschap derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden zijn.

12.6 Op de Voorwaarden, alsmede op uw relatie met Minute2pitch ingevolge die Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. U en Minute2pitch komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Amsterdam voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Niettemin gaat u ermee akkoord dat het Minute2pitch evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen).

 

 

Ontwikkeld door de.Rus